يكشنبه25 آذر 1397                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 462 تن
 

خجسته و پیروز باد 29 اسفند ، روز ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور


پاینده ایران
خجسته و پیروز باد
29 اسفند ، روز ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور
روز
بیست‌و چهارم اسفندماه 1329 مجلسی شورای ملی ، قانون ملی شدن صنایع نفت در
سرتاسرکشور را تصویب کرد و سپس روز 29 اسفند‌ماه ، این قانون به تصویب
مجلس سنا نیز رسید .
بدین سان ، ملت و مردم ایران ، بدون‌این که دولت را
در اختیار داشته باشند ، توانستند خیزش ملی کردن صنایع نفت را به پیروزی
برسانند . باید دانست که هیچ پدیده‌ی تاریخی به نیرومندی نهضتی نیست که
زمان تحقق آن فرا رسیده باشد و این چنین بود که ملت و مردم ایران توانستند
پس از گذشت تنها 44 سال از پیروزی نهضت مشروطیت ، نهضت ملی کردن صنایع نفت
در سرتاسر کشور را نیز به پیروزی برسانند .
این بار حتا موفق شدند که
آرمان « دولت‌ِ ملی » را برای نخستین بار در سطح جهان ، تحقق بخشند یعنی
نظاماتی را برقرار کنند که در آن : « ملت و مردم فرمان برانند و دولت اطاعت
کند » .
ملت و مردم ایران ، برای تحقق آرمان‌شهری که در آن « ملت و
مردم فرمان برانند و دولت اطاعت کند » دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ‌شدن
صنایع نفت در سرتاسر کشور را برگزیدند . و او نیز برسرِ پیمان با ملت و
مردم ایران ، آن چه را ملت و مردم ایران فرمان دادند ، در جایگاه رییس دولت
،  اطاعت کرد .
روز 26 اسفند 1329 یعنی دو روزپس از تصویب قانون ملی
شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور در مجلس شورای ملی ، هفته‌نامه‌ی « ساسانی »
ارگانِ « مکتب پان ایرانیسم » ، با سر خط « صنعت نفت در سرتاسر کشور ملی شد
و خورشید طالع انگلیس ، غروب کرد » ، نوشت :
« روز پنج‌شنبه گذشته را
باید آغاز حیات نوین ملت ایران دانست  . در این روز ، زنجیر گرانی که ...
به دست و پای ملت ایران بسته شده بود و رشد و تکامل ملت کهن‌سالی را متوقف
کرده بود ، از هم گسیخته گردید و حکم مرگ امپراتوری انگلستان و سرفرازی
ایرانیان در آن واحد ، صادر گردید . این فرمانِ خون ایرانی بود و این تصمیم
چیزی جز خواست ملت ایران نیست » .
یاد همه‌ی کوشندگان نهضت ملی‌شدن
صنایع نفت در سرتاسرکشور ، به ویژه دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ، گرامی است
و روان همه شهیدان نهضت ، به سپنتامینو .
         پاینده ایران
     28 اسفندماه 1396
دفتر مرکزی حزب پا‌ن ایرانیست
   ( هیات اجرایی / هاج )
                                                اجتماع برای وحدت :
سازمان‌های برون مرزی حزب پان‌ایرانیست
 سازمان ملی دانش‌جویان و دانش‌آموختگان ایران (‌ایران پاد)
 سازمان ملی زنان ایران ( ایراندخت )
 انجمن ملی تبریز

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند