پنج شنبه5 ارديبهشت 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 114 تن
 

29 اسفند روز ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد


دفتر مرکزی حزب پان‌ایرانیست ( هیات اجرایی / هاج )
پاینده ایران
29 اسفند
روز ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد
مجلس شورای‌ملی روز 24 اسفند 1329 رای به ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور داد . به دنبال آن ، مجلس سنا نیز روز 20 اسفند همان سال ، مصوبه‌ی مجلس شورای ملی را مورد تصویب قرار داد و بدین‌سان ، صنایع نفت در سرتاسر کشور ملی گردید .
روز 26 اسفند یعنی دو روز پس از تصویب مجلس شورای‌ملی ، هفته نامه‌ی « ساسانی » ارگان مکتب پان ایرانیسم ، با سرخطِ « صنعت نفت در سرتاسر کشور ملی شد و خورشید طالع انگلیس غروب کرد » نوشت :
« روز پنج‌شنبه گذشته را باید آغاز حیات نوین ملت ایران دانست . در این روز زنجیر گرانی که ... به دست و پای ملت ایران بسته شده بود و رشد و تکامل ملت کهنسال را متوقف کرده بود ، از هم گسیخته گردید ... این فرمان خون ایرانی بود و این تصمیم چیزی خواست ملت ایران نیست » .
حزب پان ایرانیست بر خاسته از مکتب پان‌ایرانیسم ، این روز خجسته را به همه‌ی ایرانیان شادباش می‌گوید و خاطره‌ی این مبارزه‌ی شکوه‌مند را هماره گرامی می‌دارد .
درود بر دکتر محمد مصدق پیشوای مردم ایران در خیزش ملی‌ کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور .
درود بر ملت و مردم بزرگ ایران ، آفرینندگان حماسه‌ی ملی‌کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور .
برقرار باد حزب پان‌ایرانیست ، سنگر ناسیونالیسم ایرانی .
           پاینده ایران
        28 اسفند 1397
دفتر مرکزی حزب پان‌ایرانیست
  ( هیات اجرایی / هاج )
فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند